KVKK ‘Aydınlatma Metni ‘

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
Aydınlatma Metni

İşbu metin Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun 26/06/2020 Tarihli “Aydınlatma Yükümlülüğü’nün Yerine Getirilmesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu” Esas Alınarak Hazırlanmıştır.

Tanımlar :

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı :

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
• Doğru ve gerektiğinde güncel
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

Toplanan kişisel veriler;
1) Şirketin ürün ve hizmetlerinin alıcılara sunulabilmesi, şirketin alıcıya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi vd. yükümlülüklere uymak,
2) Şirketin hizmet ve ürünlerin kalitesinin arttırılmasına yönelik yapacağı satış ve pazarlama faaliyetleri için alıcıya özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
3) Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere iç politika ve prosedürlere uymak
4) Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve arttırılması amacıyla şikayet yönetimi, yeni hizmet ve ürünlerle ilgili alıcının görüş ve önerilerini ve alıcıların sorun ve hata bildirimlerini almak, alıcının ürün ve hizmetlere karşı yapmış olduğu şikayet ve taleplere ilişkin cevap vermek,
5) Alıcının siparişini almak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, 3.kişiler ile lojistik iş birliğine geçip ürün gönderimini sağlamak, pazarlama, satış, reklam, iletişim,
6) Resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak şirketin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek amaçlarıyla KVKK 5. ve 6. maddeleri gereğince kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Risus Mümessilik Tekstil Ürün.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. – www.basicandme.com’un faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için siparişinizin size ulaşabilmesi amacıyla yalnızca kargo şirketleri ile paylaşılır.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler, www.basicandme.com tüzel kişiliği tarafından yalnızca standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri, alıcının onay vermesi halinde kullanılabilir.

Alıcıya ait kredi kartı bilgileri,  –www.basicandme.com tüzel kişiliği tarafından kesinlikle saklanmaz. Alıcıya ait kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait kişisel bilgiler; Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin emrettiği durumlarda ve izin verdiği kişi ve ya kuruluşlarla da paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

– www.basicandme.com ‘la paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, iletişim formları, e-bülten kayıt formları, iş başvuru formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. . – www.basicandme.com tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Alıcıya ait kişisel veriler, alıcıya bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak şirket tarafından işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

Hukuki Sebep : –www.basicandme.com tüzel kişiliğinin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları :

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.